• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 376 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране  на одобрен и неизпълнен проект "Балчик -Сцена изкуствата" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/006, сключен между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройство        

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 376: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 744 от 31.01.2011 г., Общински съвет на Община Балчик,РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект " Балчик - Сцена на изкуствата", по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/006,  със средства на общинския бюджет, в размер на 20 778,19 лв. (двадесет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и 19 ст.) лв., плюс дължимите лихви до деня на възстановяването им, представляващи извършени разходи както следва:

 -  По бюджетно перо "Разходи за разработване на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител" представляващи разходи по сключен  договор с "Адориа Консулт"ЕООД в размер на 7 167,00лв.

 -  По бюджетно перо "Разходи за организация и управление" представляващи разходи за изплатени хонорари на екипа  в размер на 13 440,00лв.

 -  Възстановима е сумата от натрупани лихви по банкова сметка на Община Балчик  за периода от получаването на авансовата сума към 31.12.2012 г.,  в размер на  - 171,19лв.

В указание дадено ни от Ръководителя на УО с изх. № на МРРБ 99-00-6-2403/23.04.2013г. за доброволно възстановяване на сумата в  срок от 14 дни от  датата на получаване, Община Балчик се задължава да заплати и лихвите за забава на основание указание на Дирекция"Национален фонд", Министерство на финансите  ДНФ №7/22.10.2010г., т.12 .

2. Дава съгласие източникът за възстановяване на разликата от получените авансови средства в размер на               20 778,19лв.,  плюс начислената лихва дължима до деня на възстановяването  след определяне на точния размер  посочен от  Управляващия орган  на Оперативната програма "Регионално развитие"отдел "Финансово управление и контрол" , да бъдат собствени бюджетни средства.

3.  Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"