• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 375 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 375: На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

Реши:

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на Международен хоров фестивал "Черноморски звуци" със СНЦ "Музикален свят - Балчик", ЕИК по Булстат 176077790, представлявано от Председателя Валентина Георгиева Петрова. По силата на сключения договор да се предоставят на СНЦ "Музикален свят - Балчик", ЕИК по Булстат 176077790 заложените средства в приетия за съответната година бюджет.


2. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на Международен филмов фестивал за късометражно кино „В Двореца" с Фондация "Формат СФФ", ЕИК по Булстат 131125259, представлявано от Председателя Цанко Василев. По силата на сключения договор да се предоставят на Фондация "Формат СФФ", ЕИК по Булстат 131125259 заложените средства в приетия за съответната година бюджет.


3. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на международен музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от Изпълнителния директор Дончо Донев. По силата на сключения договор да се предоставят на Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171 заложените средства в приетия за съответната година бюджет.


4. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал „Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик" със Сдружение «Виа Понтика - 2010», ЕИК 176038969, представлявано от Председателя Красимир Ранков. По силата на сключения договор да се предоставят на Сдружение «Виа Потика 2010», ЕИК 176038969, заложените средства в приетия за съответната година бюджет.


5. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1, т.2, т.З и т.4 от настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"