• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 374 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Външно електрозахранване на жилищна сграда в ПИ 62788.24.116" по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик и одобряване на задание към към ПУП-ПП.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 374: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Външно електрозахранване  за жилищна сграда в ПИ 62788.24.116" по кадастралната карта на с.Рогачево община Балчик - съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"