• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 373 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване и регулация за УПИ І-20 кв.101, УПИ І-202, УПИ ІІ-202, УПИ ІІІ-202, УПИ ІV-202 кв.102 и УПИ І-202 кв.104, отпадане улична регулация от ОТ 500 до ОТ 504, ОТ 525 до ОТ 532 и ОТ 502 до ОК 529 по плана на „Стопански двор" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 373: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-ПРЗ  за УПИ І-20 кв.101, УПИ І-202, УПИ ІІ-202, УПИ ІІІ-202, УПИ ІV-202 кв.102 и УПИ І-202 кв.104, отпадане на улична регулация от ОТ 500 до ОТ 504, ОТ 525 до ОТ 532 и ОТ 502 до ОК 529 по плана на "Стопански двор" гр. Балчик, с цел обособяване на нов УПИ І-216 кв.108 и ПЗ с отреждане за "Пч" /Производствено - складова дейност/ по плана на "Стопански двор" гр. Балчик.

II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник". 

ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"