• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 372 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

          Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 372: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Живко Ненков Димитров от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Емилия Асенова Стоянова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Роберт Рашков Димитров от гр. Балчик, за консултации със специалист, в размер на 200.00 (двеста) лева.

4. Гюлтен Басриева Хамдиева от гр. Балчик, подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Себат Кемал Ариф от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

6. Николай Костадинов Костадинов от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Живка Георгиева Петрова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството и лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

8. Ангел Йорданов Николов  от с. Стражица, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Хюсеин Арифов Алиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

10. Пенка Димчева Ангелова от с. Соколово, за лечение на внучката й Маринка Иванова Маринова, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ДО № 10

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ДОП.

11. Христо Иванов Темелков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

12. Билгин Мехмед Сали от с. Соколово, за погребението на брат му Сезгин Мехмед Исмаил, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на село Соколово.

13. Галиман Фердун Али от гр. Балчик, за оперативно лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"