• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 371 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, с идентификатор № 53120.501.174 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 371: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3246/16.04.2008 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.501.174 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ ІІІ, кв.1 по ПУП на кв. "Младост" с. Оброчище), с площ от 350 м2 (триста и петдесет квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 250.00 лв. (пет  хиляди двеста и петдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"