• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 370 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 370: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение № 280 от 31.01.2013 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

-         Поземлен имот № 53120.501.174 по кадастралната карта на с. Оброчище, кв. "Младост", площ от 350 м2.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"