• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 369 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности през 2012 година и програма за 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 369: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Приема докладите на читалищата от община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2012 г., както следва:

- НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

- НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

- НЧ "Просвета-1900" село Соколово

- НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

- НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево

- НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

- НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

         - НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

         - НЧ „Стефан Караджа-1941" село Стражица

         - НЧ „Свобода-1897" с. Гурково

         2. Приема Програма за читалищни дейности в община Балчик през 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"