• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 368 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за определяне максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 368: На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решение № 819 по протокол № 63 от 24.05.2011г. максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, както следва:

-  дневна тарифа, в размер на 1.30 лева

-   нощна тарифа, в размер на  1.70 лева

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"