• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 367 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „НИЖКАБ" ООД, представлявано от управителя Елена Рудневская, по отношение на ПИ № 02508.8.191 по кадастралната карта на град Балчик, в.з. „Сборно място".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 367: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал.  от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА и във връзка със заявление вх.№30-58-11/19.09.2012 г. дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "НИЖКАБ" ООД с ЕИК 124603577 със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, в.з. "Сборно място" ул. "Четвърта" № 28, представлявано от управителя Елена Рудневская, по отношение на ПИ № 02508.8.191 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХLІІІ-191, кв. 29 по ПУП на в.з. "Сборно място"/, целият с площ от 1146 м2, като "Нижкаб" ООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 246.00 м2 /двеста четиридесет и шест квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 3816/2010 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 9 840.00 лв. /девет хиляди осемстотин и четиридесет лева /, без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"