• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 366 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на паркинг „Морска гара" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 366: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с решение № 748 по Протокол № 59/17.02.2011 г., общински съвет - Балчик не дава съгласието си паркинг "Морска гара", гр. Балчик с площ 1 472 м2, представляващ ПИ № 02508.86.85 по кад. карта на гр. Балчик, да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, а именно: паркинг, за срок от 1 год. /една година/.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

8 „ЗА", 2 „ПРОТИВ", 7 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"