• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 365 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот: кафе-аператив в село Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 365: 1. На основание чл. 41, ал.2 от ЗОС одобрява пазарна оценка в размер на 19 650.00 лв. /деветнадесет хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС за общински имот: кафе - аператив, представляващ едноетажна сграда с площ 143 м2 с идентификатори 66250.501.408.3 и 66250.501.408.4 по кадастралната карта на с. Сенокос, ведно с прилежащо дворно място с площ от 842 м2 представляващо ид. част от ПИ № 66250.501.408 по кадастралната карта на с. Сенокос /УПИ ІІІ, кв.15 по ПУП на с. Сенокос/, целия с площ от 1074 м2. 

            2. На основание чл. 33 от ЗС имота по т. 1 да се предложи за продажба на съсобственика Районна дирекция на Български спортен тотализатор - Варна за сумата от 19 650.00 лв., без ДДС.      

             3.  При отказ за изкупуване от страна на съсобственика, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1; чл.44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3414/16.01.2009 г., а именно:  кафе - аператив, представляващ сграда с площ 143 м2 с идентификатори 66250.501.408.3 и 66250.501.408.4 по кадастралната карта на с. Сенокос, ведно с прилежащо дворно място с площ от 842 м2 представляващо ид. част от ПИ № 66250.501.408 по кадастралната карта на с. Сенокос /УПИ ІІІ, кв.15 по ПУП на с. Сенокос/, целия с площ от 1074 м2., при начална цена 19 650.00 лв., без ДДС.      

            4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия  по изпълнение на решението.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"