• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 364 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По десета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (с. Тригорци) в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 364: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.8, от ЗМСМА; § 27, ал.2, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-8/05.04.2013год., допълнение към искане с вх. №63-194-8#2/29.04.2013год. от началника на "Общинска служба по земеделие Балчик" и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет - Балчик:


І.  Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" проектен поземлен имот с идентификатор 73095.22.184, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 73095.22.140 по кадастралната карта на с.Тригорци, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-88/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - нива, с проектна площ от 4,260 дка / четири декара и двеста и шестдесет квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Добри Тодоров Илиев. Имот 73095.22.140  е актуван с Акт за общинска собственост 4193/2012год.

 

ІІ. Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" поземлен имот с идентификатор 73095.22.132, по кадастралната карта на с.Тригорци, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-88/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - нива, с площ от 15,742 дка / петнадесет декара и седемстотин четиридесет и два квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Добри Тодоров Илиев. Имот 73095.22.132  е актуван с Акт за общинска собственост 4191/2012год.


ІІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"