• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 363 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (с. Оброчище) в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 363: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; § 27, ал.2, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-7/05.04.2013год. допълнение към искане с вх. №63-194-8#3/29.04.2013год. от Началника на "Общинска служба по земеделие Балчик" и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет - Балчик:

І.  Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" проектен поземлен имот с идентификатор 53120.17.55, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 53120.17.5 по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - овощна градина, с проектна площ от 8,655 дка / осем декара и шестстотин петдесет и пет квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Ангел Николов Керкенезов. Имот 53120.17.5  е актуван с Акт за общинска собственост 3675/2009 год.

 

ІІ. Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" поземлен имот с идентификатор 53120.33.8, по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-88/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - нива, с площ от 11,398 дка /единадесет декара и триста деветдесет и осем квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Ангел Николов Керкенезов. Имот 53120.33.8  е актуван с Акт за общинска собственост 3613/2009 год.

ІІІ. Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" поземлен имот с идентификатор 53120.24.105, по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-88/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 1,120 дка /един декар и сто и двадесет квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Ангел Николов Керкенезов. Имот 53120.33.8  е актуван с Акт за общинска собственост 3637/2009 год.

ІV. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"