• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 362 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По осма точка от дневния ред: Приемане на решение на общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Балчик - укрепване свлачище "Сборно място", подобект: "Вертикална шахта 5" и подобект: "Вертикална шахта 6" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.4-04/2009/004, сключен между община Балчик и Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 362: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл.17, ал. 1  от Закона за общинския дълг,  във връзка с Решение № 4 от 15.12.2011 г., Общински съвет на Община Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект  "Балчик - укрепване свлачище «Сборно място», подобект: »Вертикална шахта 5» и подобект: »Вертикална шахта 6", изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-04/2009/004 със средства на общинския бюджет в размер на 10 335,17 (десет хиляди триста тридесет и пет лева и 17 ст.) лв., представляващи неодобрените разходи за:

1. По бюджетно перо 1.1. „Разходи за човешки ресурси" - 141,94 лв., от които:

-     б.п.1.1.1."Разходи за ръководител на проекта"- 116,13 лв.

-         б.п.1.1.2.1."Разходи за експерт строителство"- 25,81 лв

2. По бюджетно перо 3.4.„Разходи свързани с разработването на технически и работни проекти"-293,23 лв.

3.   Наложена финансова корекция - 6 300,00 лв

4.   Разлика между фактурираните разходи за работни проекти и действителния разход по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-04/2009/004 - 3 600,00 лв.

5.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"