• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 361 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По шеста точка от дневния ред: Разглеждане отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за първото тримесечие на 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

За информация, не се гласува.


По седма точка от дневния ред: Приемане на решение на общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Рехабилитация и благоустрояване на улици: "Д-р Златко Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Христо Ботев", "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици "Д-р Златко Петков" и "Георги Бенковски", и изграждане на места за отдих в близост до ул. "Георги Бенковски" в гр. Балчик" по Договор между община Балчик и Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 361: На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21 и ал.1,т.10 от ЗМСМА и чл.17,ал.1 от Закона за общинския дълг  Общински съвет Балчик, във връзка с Решение № 4 от 15.12.2011 г., Общински съвет на Община Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект  "Рехабилитация и благоустрояване на улици: "Д-р Златко Петков", "Иван Вазов", "Г.Бенковски", "Христо Ботев", "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици "Д-р Златко Петков" и "Георги Бенковски"; и изграждане на места за отдих, в близост до ул. "Георги Бенковски", изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/013 със средства на общинския бюджет в размер на 292 725,85 ( двеста деветдесет и две хиляди  хиляди седемстотин двадесет и пет лева и 85 ст.) лв., представляващи неодобрените разходи за:

1.1 По бюджетно перо 2.2. „Разходи за СМР" - 291 392,51 лв. ,от които,

-         186 080,28 лв. с ДДС ,надвишаващи количествата на видове СМР,по отделни позиции на КСС , над 100%.

-         104 817,78 лв. с ДДС ,нови видове  СМР, неодобрени от УО.

-         494,34 лв. с ДДС , разлика между  актувани и реално изпълнени количество СМР.

1.2. По бюджетно перо „Разходи за авторски надзор " - 1 333,34 лв. с ДДС  - представляващи  разходи за транспорт от обекта и обратно.

2Дава съгласие източникът за погасяване на остатъка от главницата по кредита  с Фонд „ФЛАГ" представляващи не верифицирани разходи   в размер на   277  871,79  лева. - да бъдат собствени бюджетни средства.

3.     Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"