• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 359 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за попълване състава на Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт и Комисията за установяване конфликт на интереси.

            Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС - Балчик

РЕШЕНИЕ 359: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ КОЛЕВ за член на Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт.

ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"