• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 357 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за запознаване и разглеждане Одитен доклад № 0400002311 на Председателя на Сметната палата.

            Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 357: Общински Съвет -Балчик приема за запознаване и разглеждане Одитен доклад №0400002311 на Председателя на Сметната палата и след обстойно запознаване с Препоръките от част Пета от доклада се задължава да предприеме действия за извьршване на анализ и оценка на финансовото състояние на „МБАЛ БАЛЧИК"ЕООД и предприеме мерки за увеличаване на регистрирания капитал на търговското дружество, в срок до 15 юни 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"