• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 356 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за извършване на промяна в състава на Съвета на Директорите на акционерно дружество „Тихия кът" от квотата на община Балчик.

            Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 356: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 233, ал. 4 от ТЗ:

1. Общински Съвет-Балчик дава своето съгласие да бъде освободен като член на съвета на директорите на "Тихия Кът"АД от квотата  на община Балчик г-н Енчо Николов Стефанов. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ НА Т. 1

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Тайно гласуване т. 2. Калоян Иванов Костов и Георги Иванов Каров

регистрирани 19 общ. съветници:

Гласували за Калоян Иванов Костов - 9 общ. съветници

Гласували за Георги Иванов Каров - 10 общ. съветници

2.Общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде назначен като нов член на съвета на директорите на "Тихия Кът" АД от квотата на община Балчик, която е акционер в дружеството следното лице: г-н Георги Иванов Каров, ЕГН ..........................., висше юридическо образование, адвокат.        

                                                                      

3.Общински съвет-Балчик дава своето съгласие и упълномощава управляващия и представляващия  АД "Тихия кът"да извърши съответните правни и фактически действия по вписване на промени в обстоятелствата в съвета на директорите, да подготви необходимите документи за вписване  в търговски регистър  при АВ, след като новоизбрания член  на СД  подготви за целта на  вписването съответните декларации по ТЗ.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ НА Т. 3

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"