• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 355 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за изразяване на мотивирано мнение по опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Коста Демиров Панайотов от град Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 355: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с уведомление от страна на Администрацията на Президента на РБ, с вх. № 570 от 14.12.2012 г., общински съвет - Балчик изразява положително мнение за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Коста Демиров Панайотов от гр. Балчик.

ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"