• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 331 Протокол 24 от 25.04.2013 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 310 по Протокол № 23  от 28.03.2013 година на ОбС - Балчик.

            Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 331: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; АдК-04-10/05.04.2013 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет - Балчик отменя Решение 310 по Протокол № 23, прието на заседание на Общински съвет -  Балчик на 28.03.2013 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"