• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 308 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 г.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 308: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение № 280 от 31.01.2013 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със  следните  имоти:

-         Незастроен урегулиран поземлен имот № 02508.1.331 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХІ, кв. 12  по ПУП на вилна зона "Изгрев",  с площ от 342 м2;

-         Незастроен урегулиран поземлен имот 53120.505.305 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ ІХ, кв.15 по ПУП на вилна зона "Фиш фиш", с площ от 502 м2. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"