• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 285 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.522 по кадастралната карта на с. Тригорци. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 285: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, Общински Съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4267/13.12.2012 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.522 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ І-1 кв.4 по ПУП на с. Тригорци/, с площ от 1 610 м2 /хиляда шестстотин и десет квадратни метра/.  

         2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 245.00 лв. /седем хиляди двеста четиридесет и пет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

         3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"