• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 280 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за приемане на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Балчик през 2013 година.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 280: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик приема Годишна програма за управление и разпореждане  с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 година, съгласно приложението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  1  "Въздържали се"