• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 278 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По седма точка от дневния ред: Разглеждане предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Електрозахранване, водоснабдяване и обслужващ път /ПИ № 48982.333.15/ по кадастралната карта на с. Царичино.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 278: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , съгласно чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Електрозахранване, водоснабдяване и обслужващ път /ПИ № 48982.333.15/ по кадастралната карта на с. Царичино, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ:

20 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"