• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 277 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По шеста точка от дневния ред: Разглеждане предложение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имот - публична общинска собственост, с идентификатор 48982.333.15 по кадастралната карта на с. Царичино.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 277: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; чл. 21 ал. З от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с искане с вх.№ 94И-77-1/18.01.2013 год. от Ивелина Маринова Колева, пълномощник на Дамян Монев Дамянов от гр. Балчик и писмо с № 94-3163/29.08.2012 от Заместник - министър на земеделието и храните, общински съвет - Балчик:

І. Изразява предварително съгласие в полза на Дамян Монев Дамянов от гр. Балчик, ул."Стара планина" № 69 за промяна на предназначението на имот - публична общинска собственост, с идентификатор 48982.333.15, по кадастралната карта на с. Царичино, одобрена със заповед № 300-5-104/11.12.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед КД 14-08-39/14.01.2013 на Началника на СГКК - Добрич, целият с площ от 5852 кв.м. - представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"