• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 276 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По пета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за изразяване предварително съгласие за преминаване на подземен електропровод, водопровод и пътна връзка през имот - публична общинска собственост ПИ № 48982.333.15 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път в землището на с. Царичино.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 276: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет - Балчик изразява предварително съгласие за преминаване на Подземен електропровод, водопровод и пътна връзка през имот - публична общинска собственост ПИ № 48982.333.15, с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Царичино, община Балчик .

ГЛАСУВАНЕ:

20 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"