• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 274 Протокол 21 от 31.01.2013 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Гюрсел Халилов Мустафов, по отношение на ПИ № 02508.85.371 по кадастралната карта на град Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 274: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх.№ 94Г-116-1/17.12.2012 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Гюрсел Халилов Мустафов от гр. Балчик, ул. "П. Славейков" №1, по отношение на ПИ № 02508.85.371 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ І-2960, кв. 201 по ПУП на гр. Балчик/, целият с площ от 674 м2, като Гюрсел Мустафов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 397.00 м2 /триста деветдесет и седем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4270/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 11 910.00 лв. /единадесет хиляди и деветстотин и десет лева /, без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"