• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 272 Протокол 21 от 31.01.2013 г.


По първа точка от дневния ред: Предложение за отмяна на чл. 15 и чл. 19, ал. 2 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение 266 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г. и даване съгласие за оставане в сила на чл. 15 и чл. 19, ал. 2 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009 година, последно изм. с Решение 160 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година)

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 272: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед № Ак-04-4 от 08.01.2013 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет - Балчик:

1. Отменя чл. 15 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение 266 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г.,  а именно:

Чл. 15 (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

(2) Населените места в Общината, вилните зони и прилежащите райони към гр. Балчик с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида на предлаганите услуги по ал. 1, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината не по-късно от 30 октомври на предходната година. Заповедта на кмета се обявява публично.

(3) Размерът на такса битови отпадъци се определя пропорционално върху данъчната основа по смисъла на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, за всяка от предоставяните услуги съгласно Заповед на Кмета на Община Балчик, по населени места, вилни зони и прилежащите райони към гр. Балчик, както следва:

        1.1. Зони І, ІІ и ІІІ на гр. Балчик

        1.1.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


1,05 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,36 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

0,69 ‰

 

Общо

3,1 ‰

         1.1.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                         


2,25 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,76 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰

 

Общо

5,5 ‰

         1.2. Вилни зони "Фиш-фиш", "Сборно място", "Кулак", "Белите скали", "Изгрев", "Овчаровски плаж" и ул."Никола Момчилов" гр. Балчик

         1.2.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


1,50 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,51 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

0,99 ‰

 

Общо

4,00 ‰

         1.2.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


2,25‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                            

1,76 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰

 

Общо

5,5 ‰

         1.3. Вилна зона "Момчил" гр. Балчик

         1.3.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

0,69 ‰

1.3.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰

        1.4. Прилежащи райони към гр. Балчик, в това число м."Сухите лозя" и м."Двете чешми"

         1.4.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

0,69 ‰

         1.4.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰

         1.5. За КК Албена и всички населени места в Община Балчик с организирано сметосъбиране съгласно Заповед на Кмета на Община Балчик

         1.5.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


2,25 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,76 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰


Общо

5,5 ‰

1.5.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


2,25 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,76 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰


Общо

5,5 ‰

1.6 За имоти находящи се в местности в Община Балчик извън определените със Заповед на Кмета на Община Балчик с изключение на квартал Момчил:

1.6.1 За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица: 

№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,76 ‰

 1.6.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:


№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,76 ‰

1.7 За имоти, за които има подадени Декларации по чл.17, ал.1 от НОАМТЦУ да се начислява:

1.7.1 За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰

1.7.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:


№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰

1.8 За имоти, за които има подадени Декларации по чл.18, ал.1 от НОАМТЦУ да се начислява:

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,76 ‰

2

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰


Общо

3,25 ‰


И

Чл. 19 (2)  (от същата Наредба) Разпределението на годишния размер на таксата за битови отпадъци според разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ е, както следва:

ред

Вид на разхода

Процент от

общия размер

на таксата

11

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение

41

22

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци

32

33

За почистване на улични платна, площадки, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

27


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"


2. Остава в сила чл. 15 и чл. 19, ал. 2 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009 година; доп. с решение 264 по Протокол № 29 от 31.03.2009 година;  доп. с Решение 305 по Протокол № 30 от 06.04.2009 година; изм. и доп. с Решение 359 по Протокол № 34 от 14.07.2009 година; изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение 555 по Протокол № 46 от 30.04.2010 г.; изм. с Решение 669 по Протокол № 53 от 30.09.2010 г., изм. и доп. с Решение 689 по Протокол № 56 от 30.11.2010 г.; изм. и доп. с Решение 733 по Протокол № 58 от 31.01.2011 година; изм. с Решение № 33 от 25.03.2011 г. постановено по адм. дело № 836/2010 г. по описа на Административен съд Добрич; изм. с  Решение 795 по Протокол № 62 от 28.04.2011 г.; изм. с Решение № 182 от 22.11.2011 година на ДАС.; изм. с Решение 28 по Протокол № 4 от 15.12.2011 година; изм. и доп. с Решение 58 по Протокол № 8 от 17.02.2012 година е отменено с Решение 82/09.03.2012 г. (във връзка със Заповед № РД-11-01-09 от 01.03.2012 г. на Областен Управител); доп. с Решение 160 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година,  отменено с Решение 215 по Протокол № 16 от 16.08.2012 г.), а именно:

Чл. 15. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

(2) Населените места в Общината, вилните зони и прилежащите райони към гр.Балчик с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида на предлаганите услуги по ал. 1, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината не по-късно от 30 октомври на предходната година. Заповедта на кмета се обявява публично.

(3) Размерът на такса битови отпадъци се определя пропорционално върху данъчната основа по смисъла на чл.19, чл.20 и чл.21 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, за всяка от предоставяните услуги съгласно Заповед на Кмета на Община Балчик, по населени места, вилни зони и прилежащите райони към гр.Балчик, както следва:


         1.1. Зони І, ІІ и ІІІ на гр.Балчик, ДОП. С Решение 733, Протокол № 58/31.01.2011 г. и квартал "Момчил"

         1.1.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


1,05 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

0,36 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

0,69 ‰

 

Общо

2,1 ‰


         1.1.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:


№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                         


2,25 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

0,76 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰

 

Общо

4,5 ‰


         1.2. Вилни зони "Фиш-фиш", "Сборно място", "Кулак", "Белите скали", "Изгрев", "Овчаровски плаж" и ул."Никола Момчилов" гр.Балчик

         1.2.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  


№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


1,50 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

0,51 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

0,99 ‰

 

Общо

3,00 ‰


         1.2.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


2,25‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                            

0,76 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰

 

Общо

4,5 ‰


         1.3. Вилна зона "Момчил" гр.Балчик

         1.3.1. За жилищни имоти на граждан