• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 271 Протокол 20 от 20.12.2012 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

         Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 271: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Мария Кънчева Василева от с. Храброво, за закупуване на консумативи, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Иванка Илиева Райчева от с. Гурково, за подпомагане на болната й майка Марина Илиева, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Еленка Ангелова Гогова от гр. Балчик, за подпомагане погребението на майка й, в размер на 100.00 (сто) лева.

4. Станка Кирова Мирчева от с. Храброво, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.

5. Таня Руменова Стефанова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.

6. Шерифе Алиева Мехмедова от с. Ляхово, за закупуване на лекарства, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Ресмие Аптураман Адемова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Исмаил Али Исмаил от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

9. Събка Ангелова Митева от с. Соколово, за лечение но синът й Добрин Пенчев, в размер на 200.00 (двеста) лева.

10. Севинч Адинан Асенова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 200 (двеста) лева.

11. Ибрям Исуфов Садулов от с. Соколово, за закупуване на лекарства, в размер на 100.00 (сто) лева.

12. Василка Кирова Тодорова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

13. Ганка Върбанова Стоянова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева.

14. Николинка Тимофеева Николова от с. Змеево, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

15. Мартина Динкова Канаврова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"