• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 270 Протокол 20 от 20.12.2012 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за удължаване срока за погасяване на банков кредит от община Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 270: На основание чл. 21, ал. ІІ във вр. с ал. І, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 от Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК дава съгласие Община Балчик да сключи допълнително споразумение /анекс/ към договор за банков кредит № 77/10.01.2012 г. с "УниКредит Булбанк" АД-София за удължаване срока за погасяване на предоставения банков кредит с още шест месеца.

Възлага на кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

16 "За",  0  "Против",  1  "Въздържали се"