• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 269 Протокол 20 от 20.12.2012 г.


По пета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 269: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с Решение 122 т. 15г по Протокол 12/17.05.2012 г. и докладни записки и списъци, представени от директорите на училища с вх. №№ 31-04-16/26.09.2012; 31-05-32/24.10.2012; 31-05-37/13.11.2012; 24-07-7/18.10.2012; 31-25-5/04.09.2012; 31-72-4/04.09.2012 г., Общински съвет - Балчик

реши:

1. Утвърждава актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, считано от 15 септември 2012 г., съгласно Приложение №: 11-А.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"