• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 268 Протокол 20 от 20.12.2012 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "Жук Лимитид" ЕООД гр. София, по отношение на ПИ № 02508.1.177 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. "Изгрев"

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 268: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх.№ 94С-1311-2/03.12.2012 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "Жук Лимитид" ЕООД с ЕИК 201783619, със седалище и адрес на управление: гр. София район Лозенец, ул. "Якубица" №19, ет. 5, представлявано от пълномощника Строимир Спасов, по отношение на ПИ № 02508.1.177 по кадастралната карта на гр. Балчик вилна зона "Изгрев" /УПИ І, кв. 21 по ПУП на вилна зона "Изгрев"/, целият с площ от 507 м2, като "Жук Лимитид" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 117.00 м2 /сто и седемнадесет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4258/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4095.00 лв. /четири хиляди и деветдесет и пет лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

16 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"