• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 267 Протокол 20 от 20.12.2012 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за одобряване пазарна оценка за учредяване право на пристрояване от 9 м2 за тераса, към апартамент с идентификатор 02508.77.46.1.1 по кадастралната карта на гр. Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 267: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94С-1486-1/17.09.2012 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 135.00 лв. /сто тридесет и пет лева/ за учредяване право на пристрояване от 9 м2 /девет квадратни метра/ за тераса, към собствен апартамент с идентификатор 02508.77.46.1.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, собственост на Стелиян Христов Атанасов. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

16 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"