• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 266 Протокол 20 от 20.12.2012 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за приемане на нова Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик.

                Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 266: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 8 от ЗНА, Общински съвет град Балчик

                                                   Р Е Ш И :

1. Отменя НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009 година; доп. с решение 264 по Протокол № 29 от 31.03.2009 година;  доп. с Решение 305 по Протокол № 30 от 06.04.2009 година; изм. и доп. с Решение 359 по Протокол № 34 от 14.07.2009 година; изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение 555 по Протокол № 46 от 30.04.2010 г.; изм. с Решение 669 по Протокол № 53 от 30.09.2010 г., изм. и доп. с Решение 689 по Протокол № 56 от 30.11.2010 г.; изм. и доп. с Решение 733 по Протокол № 58 от 31.01.2011 година; изм. с Решение № 33 от 25.03.2011 г. постановено по адм. дело № 836/2010 г. по описа на Административен съд Добрич; изм. с  Решение 795 по Протокол № 62 от 28.04.2011 г.; изм. с Решение № 182 от 22.11.2011 година по АД № 706/2011 на ДАС.; изм. с Решение 28 по Протокол № 4 от 15.12.2011 година; изм. и доп. с Решение 58 по Протокол № 8 от 17.02.2012 година; Решение № 58/17.02.2012 г. е отменено с Решение 82/09.03.2012 г.( във връзка със Заповед № РД-11-01-09 от 01.03.2012 г. на Областен Управител); доп. с Решение 160 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година, отменено с Решение 215 по Протокол № 16 от 16.08.2012 г.)

2. Приема НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.

3. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването и.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

16 "За",  0  "Против",  2  "Въздържали се"