• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 265 Протокол 20 от 20.12.2012 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 265: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 8 и чл. 11, ал. 3 предложение трето от ЗНА, Общински съвет гр. Балчик          Р Е Ш И :          

         Приема поправки в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик във връзка с  намаляване размера на патентен данък и обявените за противоконституционни алинеи четвърта и пета на чл. 61с от ЗМДТ/публикувано РКС № 5 в ДВ бр. 30 от 2012г./относно туристически данък:

&1. В чл. 41 (5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 65.00 лева

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 130.00 лева


&2. В чл. 41 (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:


Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси


-

18

11

3618

20

36

8420

22

84

19122

25

247

44425

26

444

78026


28


444

78028


29


430

52029


31


520

85031

33

850

118033

38

1180

179538

-

1310

1780

Б) с три и повече оси

36

38

832

1155


38

40

1155

1596


40

-

1596

2362


&3. В чл. 41 (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:


Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

40

80


13

14

80

218


14

15

218

30815

-

308

697

Б) с три оси

15

17

80

138


17

19

138

282


19

21

282

366


21

23

366

564


23

-

564

877

В) с четири оси

23

25

366

372


25

27

372

580


27

29

580

920


29

-

920

1365


&4 В чл. 42.            Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва:

т. 3. за един джет - в размер 200 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"


&5. В  чл. 50 Приложение № 2 се изменя така:

Приложение № 2 към чл. 50.


 

Зона

 

 

Населени места/улици

І-ва


гр. Балчик , КК Албена и с. Кранево


ІІ-ра

Всички останали населени места в Община Балчик


&6. В чл. 56 Приложение №3 се изменя така: 

Приложение № 3 към чл. 56.

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

 

Патентни дейности,

съгласно чл. 61 от ЗМДТ

 

І-ва зона

ІІ-ра зона

1

2

3

1. Хотели и други средства за настаняване с не повече от 20 стаи - за стая 1 и 2 звезди


25


25

2. Заведения за хранене и развлечения в лева за място за консумация, вкл. и на открити площи или за обект:а) ресторанти:

-1-2 звезди

5

1

- 3 звезди

10

6

б) заведения за бързо обслужване:

-1-2 звезди

5

1

- 3 звезди

10

3

в) питейни заведения, с изключение буква "е":

-1-2 звезди

5

1

- 3 звезди

10

2

г) кафе - сладкарници:

-1-2 звезди

5

1

- 3 звезди

10

3

д) барове:

дневни

- 2 звезди

20

5

- 3 звезди

50

10

нощни

- 2 звезди

30

5

- 3 звезди

60

20

е) бюфети, каравани и павилиони - за обект

300

75

3. Търговия на дребно до 100 кв.м. за 1 кв.м. нетна търговска площ

15

2

4. Платени паркинги за 1 място за паркиране

10

10

5. Дърводелски услуги

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"

300

50

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги

300

40

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали

500

500

8. Обущарски и шапкарски услуги

40

40

9. Металообработващи услуги

300

100

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги, за 1 работно място

300

60

11. Машинописни и/или копирни услуги на брой устройства

270

180

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки на брой работно място

270

130

13. Маникюр, педикюр на брой работно

място

270

60

14. Часовникарски услуги

270

60

15. Тапицерски услуги

300

180

16. Автомивки, ремонт, регулиране и балансиране на гуми

300

190

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги и др. услуги по техн. обслужване и ремонт на МПС

500

280

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации

300

100

19. Стъкларски услуги

300

100

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти

270

47

21. Отдаване на видеокасети под наем

300

300

22. Компаньонски и компаньони

3000

3000

23. Масажистки и масажисти

500

500

24. Гадатели, екстрасенси и бионерготерапевти

2000

2000

25. Фотографски услуги

300

200

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"

100

100

27. Санитарни възли, наети под аренда

300

150

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини

198

50

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги

50

50

30. Заложни къщи

3000

3000

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература

30

30

32. Ремонт на компютри, компютърна и др. електронна офис техника (копирни апарати, факс-апарати, принтери и др.)

300

300

33. Игри с развлекателен или спортен характер - за брой съоръжения33.а).  Развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи чрез вкарването на монети или жетони

100

100

33.б). Минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла

8

8

33.в). Зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор и билярд - за маса

40

40

34. Фитнесцентрове и спортни зали:

-за кв. м.:

4

1,50

-за фитнесуред:

300

300

35. Химическо чистене, пране и гладене - за брой съоръжения

133

133

36. Мелничарски услуги36.а). Мелници за брашно:- на линеен сантиметър от дължината на млевната линия

18

18

36.б). Мелници за фураж стационарни

600

600

37. Услуги с атрактивен характер37.а). корабчета, на брой

750

750

37.б). лодки, на брой

450

450

37.в). яхти, на брой

900

900

37.г). джетове, на брой

900

900

37.д). влакчета, на място

30

30

37.е). файтони, на място

75

75

37.ж). водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, вкл. надуваеми, водни увеселения, на брой оборудване

150

150

37.з). зимни ски (вкл. ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни, на брой оборудване

150

150

37.и). въртележки, виенски колела, блъскащи колички, велосипеди и рикши, на място

150

150

37.к). детски колички и моторчета, на брой

150

150

37.л). стрелбища, на брой

300

300

38. Обучение на водачи на МПС - за едно МПС38.а). мотопеди, мотоциклети

200

200

38.б). други МПС

400

400

39. Услуга "Пътна помощ" на ППС - дейност с 1 ППС

2000

2000

40. Услуга със земеделска и горска техника, за брой техника40.а). комбайн

330

330

40.б). трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и др. самоходни и самодвижещи се машини

110

110

40.в) прикачни, навесни и стационарни машини

11

11
&7. В чл. 58, ал. 1 се изменя така:

Чл. 58 (1) Размерът на дължимия туристически данък за 2013г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда - 0,30 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,45 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 0,60 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 0,75 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 0,90 лв. за нощувка.


&8. В чл. 58 алинеи четвърта и пета обявени за противоконституционни с РКС №5 в ДВ бр. 30 от 2012 г.

"&9. Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"