• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 240 Протокол 18 от 30.10.2012 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на магазин за продажба и поправка на очила, представляващ обособена част от сградата на "Медицински център І" ЕООД град Балчик. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 240: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ от НОРПУРОИ дава съгласието си магазин за поправка и продажба на очила с площ от 8.00 м2, представляващ обособена част от сградата на "МЦ І"  ЕООД в гр. Балчик - публична общинска собственост, актувана с АОС 217/22.02.1999г., да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата под наем за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 234.24 лв. /двеста тридесет и четири и двадесет и четири стотинки/, без ДДС.

       3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга.

       4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"