• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 238 Протокол 17 от 27.09.2012 г.

24. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Бистра Манева Танева от Балчик.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 238:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх. № 462 от 24.09.2012 г., общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1500.00 лева на лицето Бистра Манева Танева от град Балчик, за покриване пътни разходи за участие на синът й Александър Танев, на 11 години в Международен конкурс "Славься, Отечество" в гр. Рывинск, Русия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

14 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"