• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 236 Протокол 17 от 27.09.2012 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие град Балчик да кандидатства за домакин на Балканиадата "Спортно ходене" - 2013 година.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 236:  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие гр. Балчик да кандидатства за домакинство на Балканското първенство по спортно ходене за всички възрастови групи през 2013.

2. В  случай  на  одобряване  на  представената  кандидатура да се  заложат необходимите финансови средства в бюджета на община Балчик за 2013 г.

3. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за предявяване на кандидатурата по т. 1 от настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

15 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"