• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 234 Протокол 17 от 27.09.2012 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Невена Галинова Димитрова от Балчик.

         Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 234:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх. № 444 от 17.09.2012 г., общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1500.00 лева на лицето Невена Галинова Димитрова, за направени разходи за участие в Международен фестивал "Пирин фолк 2012" - град Сандански и музикален формат на БТВ "Гласът на България".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

14 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"