• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 228 Протокол 17 от 27.09.2012 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 02508.90.757 по кадастралната карта на град Балчик, м. "с. Момчил".

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 228:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4248/23.08.2012 г., представляващ: Земеделска земя VІ кат. с начин на трайно ползване нелесопригодна площ дървесна растителност, храсти, поземлен имот с идентификатор № 02508.90.757 по кадастралната карта на гр. Балчик м. "с. Момчил" с площ от 183 339 м2  /сто осемдесет и три хиляди триста тридесет и девет квадратни метра/.  

         2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 117 520.00 лв. /сто и седемнадесет хиляди петстотин и двадесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

         3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"