• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 227 Протокол 17 от 27.09.2012 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 година.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 227:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г., приета с решение № 752 от 17.02.2011 г., като допълва:

Раздел III Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните имоти:

-  Земеделска земя шеста категория с площ от 235 416 м2, представляваща поземлен имот № 02508.90.750 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. "с. Момчил".

-  Земеделска земя шеста категория с площ от 183 339 м2, представляваща поземлен имот № 02508.90.757 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. "с. Момчил".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"