• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 224 Протокол 17 от 27.09.2012 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ на МБАЛ Балчик ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 224:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на МБАЛ Балчик в размер на 12 000 лева, за ремонт на болничните асансьори.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2012 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"