• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 209 Протокол 16 от 16.08.2012 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на решение за даване съгласие Община Балчик да кандидатства с проектното предложение „Рехабилитиране пътен участък км. 10+100  до км. 17+800 /Дропла-Сенокос/ от  Път IV - 29608"  ,  по  Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и декларира, че дейностите по проекта отговарят на следните приоритети от Общински план за развитие 2005-2013 г на Община Балчик:

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 209:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1.     Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектното предложение „Рехабилитиране пътен участък км. 10+100  до км. 17+800 /Дропла-Сенокос/ от  Път IV - 29608"  ,  по  Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. и декларира, че дейностите по проекта отговарят на следните приоритети от Общински план за развитие 2005-2013 г на Община Балчик:

1.1.   ПРИОРИТЕТ 4. ИЗГРАЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА С МОДЕРНИ ИНФРАСТРУКТУРИ И СЪХРАНЕНА ПРИРОДНА СРЕДА,Специфична цел 2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура, стимулираща балансирано териториално развитие на общината, Мярка 1. Оптимално усвояване потенциала на добре развитата транспортна инфраструктура за перспективното развитие на общината, Дейност: Поддържане в добро експлоатационно състояние на общинската пътна мрежа, обслужваща отделните населени места в общината;

    1.2.  ПРИОРИТЕТ 5. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ, Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция, Дейности: Действия за засилване на социалната интеграция на хората в неравностойно положение, в т.ч. хората, изложени на социално изключване, малцинствата и хората с увреждания; Действия за подобряване на социалната подкрепа и социалните услуги; и Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи, Мярка 2. Интеграция на уязвимите групи, Дейност: Насърчаване достъпа на уязвимите групи до образование и мотивиране за активно поведение на трудовия пазар;

2.     Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"