• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 208 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Разглеждане искане от "Енертраг Методиево" ЕООД град София за изразяване на предварително съгласие за преминаване на подземно кабелно трасе с кабел 30(33) кV, свързващо ветрогенераторите от ВЕП "Методиево І" помежду им и свързващо ветроенергийния парк с подстанция "Методиево" 30(33) кV, върху ПИ № 58270.10.45; № 58270.11.41; № 58270.12.28 по кадастралната карта на с. Пряспа, община Балчик - публична общинска собственост

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 208:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет - Балчик изразява предварително съгласие за:

1.1. Преминаване на подземно кабелно трасе с кабел 30(33)кV, свързващо ветрогенераторите от ВЕП "Методиево І" помежду им и свързващо ветроенергийния парк с подстанция "Методиево" 30(33)/110кV, през следните имоти № 58270.10.45 - полски път, № 58270.11.41 - полски път, № 58270.12.28 - полски път по кадастралната карта на с. Пряспа, община Балчик - публична общинска собственост.

ГЛАСУВАНЕ:

14 "За",  1  "Против",  2  "Въздържали се"