• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 207 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансова помощ за издаване на книга.

         Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 207:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх. № 375 от 12.07.2012 година, общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 3000.00 лева на лицето Росица Траянова Траянова, автор на книгата "Химера за живот".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"