• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 206 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за вземане на решение за издаване на запис на заповед от община  Балчик в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за Проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул."Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул."Дунав", с. Кранево".

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 206:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и договор за отпускане на финансова помощ №08/321/00719 от 29.10.2009   от   Държавен фонд „Земеделие" по мярка  321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2012 г. за Проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул."Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул."Дунав", с. Кранево", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет

РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие"   -   Разплащателна  агенция  в  размер  на  186 886,92 лв. (сто осемдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и шест лв. и 92 ст.) за обезпечаване на 110 % от  ДДС, в размер на 169 897,20 лв. върху авансово преведената ни сума по договор за отпускане на финансова помощ № 08/321/00719 от 29.10.2009 г.от ДФ „Земеделие" по мярка  321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2012 г. за Проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул."Черно море", с.Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул."Дунав", с. Кранево", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.


2. Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за финансиране на разходи за ДДС към заявката за авансово плащане по договор  № 08/321/00719 от 29.10.2009 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"