• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 205 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за одобряване нова структура на ОбА - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 205:  На основание чл. 21, ал. П, във вр. с ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1. Отменя Решение № 28 по Протокол № 7/31.01.2008 г. и последващи и последващите го решения, изменящи и допълващи структурата на общинска администрация - Балчик и дейностите към нея.

2. Приема структурата на Общинска администрация - Балчик с обща численост 90 бройки, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

2.1.Обща администрация                                          - 62 бройки

2.2.Специализирана администрация                     - 28 бройки

3. Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностно щатно разписание и устройствен правилник на общинската администрация, в съответствие с новата структура.

ГЛАСУВАНЕ:

16 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"