• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 204 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По двадесета точка от дневния ред: Разглеждане на искане от "ПИРИНЕЯ БАЛЧИК" ООД за изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе за "Подземен електропровод Ср.Н 36 кV и оптичен кабел тип OPUG за захранване на 23 ветрогенератори в землището на с. Гурково, с. Тригорци, с. Дъбрава, с. Соколово, с. Царичино, община Балчик, преминаващо през имоти - публична общинска собственост.

Вносител: Атанас Атанасов - общински съветник

РЕШЕНИЕ 204:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет - Балчик не дава съгласие за изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе за "Подземен електропровод Ср.Н 36 кV и оптичен кабел тип OPUG  за захранване на вятърни генератори, находящи се в землище с. Гурково ПИ  №№ 18160.106.75, 18160.31.39, 18160.32.38, 18160.40.94, 18160.40.103, 18160.51.107, 18160.53.65; землище с. Тригорци  ПИ №№ 73095.12.56, 73095.12.58, 73095.19.19, 73095.20.55, 73095.22.170, 73095.22.172, 73095.22.174, 73095.24.15, 73095.30.26, 73095.30.28; землище с. Дъбрава  ПИ № 24387.26.98; землище с. Соколово ПИ № 67951.20.55 и землище с. Царичино ПИ № 48982.302.56 Община Балчик ", преминаващо през имоти - общинска собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

3 "За",  1  "Против",  14  "Въздържали се"