• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 203 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за вземане на решение за одобряване на споразумение между община Балчик и ОД на МВР град Добрич.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 203:  1. Общински съвет град Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 87, ал. 1 ПОДОбСНКВОбА одобрява подписаното Споразумение № 265/02.07.2012 г. между Община Балчик, представлявана от кмета й Николай Добрев Ангелов и Областна дирекция на МВР гр. Добрич.

2. Възлага на Кмета да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение предмета на споразумението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"